REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepterapeutyczny.plI. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklepterapeutyczny.pl
Sklep internetowy „Sklep terapeutyczny” działający pod adresem sklepterapeutyczny.pl obsługiwany jest przez firmę Centrum Intensywnej Rehabilitacji i Terapii "Szansa" s. c., ul. Lelewela 5, 44-200 Rybnik, NIP 642 318 44 30, REGON 243382039.


II. Warunki dokonywania zakupów


„Sklep terapeutyczny” prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż produktów dostępna jest pod adresem sklepterapeutyczny.pl.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu.
Podstawowym warunkiem realizacja dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
Czas realizacji zamówienia jest różne dla różnych produktów. O ile na stronie produktu nie jest podany konkretny termin (np. realizacja 21 dni) to zwykle wynosi on 2 - 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności „przelew bankowy przedpłata na konto sprzedawcy” .
Potwierdzenie zakupu zostaje wysłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.
Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże objęta jest ograniczoną liczbą towarów. Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
Kupujący za zamówione towary może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: przy odbiorze (tylko wybrane produkty - w zależności od producenta) i przelewem bankowym na konto sklepu.
Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość przesyłki towaru poza obszar Rzeczpospolitej Polski (wybrane kraje) pod warunkiem, że Kupujący pokryje całkowity koszt przesyłki, który zostanie zweryfikowany z firmami wysyłkowymi współpracującymi ze sklepem internetowym. Koszt wysyłki jest uzależniony od wagi produktu i waha się od 12,50 zł (przesyłka do 5 kg) do 100 zł (np. sprzęt do rehabilitacji).
Koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa Kupujący.
W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.III. Reklamacje i zwroty


Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę. Jeżeli “Sklep terapeutyczny” nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy karolina.szansa@gmail.com) przed jego upływem.
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), w przypadku jego braku reklamacja lub zwrot nie zostanie uwzględniona.
W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży.
Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez “Sklep terapeutyczny”, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g) zawartej w drodze aukcji publicznej,
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
i). Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

j)Kontakt w sprawie reklamacji: 506 782 082.

Wzór odstąpienia od umowy:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

podpis Konsumenta

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Źródło: www.konsument.um.warszawa.pl

IV. Postanowienia końcowe

“Sklep terapeutyczny” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” z późniejszymi zmianami.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami sklepu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: karolina.szansa@gmail.com.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie pod adresem: karolina.szansa@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.